Informace pro akcionáře

Oznámení o rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií

Praní a čištění, a.s. oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne 18.12.2018 rozhodla o přeměně všech 2 kusů akcií emitovaných společností Praní a čištění, a.s. z listinné podoby na zaknihované cenné papíry. Na základě shora uvedeného rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované vyzývá tímto společnost Praní a čištění, a.s. všechny své akcionáře k odevzdání svých listinných akcií společnosti, přičemž lhůta podle ust. § 529 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro odevzdání akcií jejich vlastníky emitentovi, tj. společnosti Praní a čištění, a.s. činí dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení o rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Listinné akcie je možné odevzdat v sídle společnosti. Při odevzdání listinných akcií sdělí akcionář číslo majetkového účtu, na který mu mají být odevzdané akcie zaevidovány.

Ing. Miroslav Horník - předseda představenstvaJméno, sídlo, IČ: Praní a čištění, a.s., Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 405 25 929

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19262

Pozvánka na valnou hromadu:

Účetní závěrka:

Výroční zpráva:

Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě

Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva:

Zveřejnění kopie zápisu z valné hromady

Zprávu k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK

Znalecký posudek dle § 91 ZOK


Objednejte si naše služby na telefonu +420 354 624 296